Microsoft Excel - Napredni

O kursu

Cilj ovog kursa je razumijevanje naprednih proračunskih kalkulacija i funkcija, te demonstracija sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.


Sadržaj

Upravljanje radnom knjigom
Primjena formula i funkcija, te revizija istih
Formule sa nizovima i primjena funkcija u formulama
Vizualizacija podataka i primjena naprednih osobina grafikona
Analiza podataka i izrada prognoze
Primjena i manipulacija pivot tabelama
Pivot grafikoni
Upotreba vanjskih izvora podataka
Rad sa makroima i formama
Umetanje kontrolnih formi
Upotreba ActiveX kontrola


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju da samostalno kreiraju napredne radne knjige, vrše tabelarne kalkulacije, rade sa naprednim filtriranje i sortiranjem podataka, koriste važne osobine grafikona i dijagrama, primjenjuju i upravljaju pivot tabelama te vrše detaljnu analizu nad unesenim podacima.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Microsoft Excel I ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 24 sata
  • Certifikacijski ispit: 2

OSTALI KURSEVI